غریبه تنها

این جهان " جهان تغییر است" نه تقدیر

فقط به خاطر تو

[ سه شنبه سی و یکم تیر 1393 ] [ 9:9 ] [ شهریار/غریبه ] [ ]


اعیاد شعبانیه مبارک

[ یکشنبه یازدهم خرداد 1393 ] [ 8:15 ] [ شهریار/غریبه ] [ ]


خدایا

[ دوشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1393 ] [ 9:19 ] [ شهریار/غریبه ] [ ]


عشق و محبت

 

عشق ،

موانع به ظاهر محال را ذوب مي كند

و از سر راه برمي دارد .

محبت ،

غيرممكن را ممكن مي سازد.

کاترین پاندر

[ سه شنبه سی و یکم تیر 1393 ] [ 9:39 ] [ شهریار/غریبه ] [ ]


وقتی....

 

وقتی دیگران آزارتان می دهند یا نومیدتان می کنند معنایش چیست ؟

چون دیگران نیز فرزندان پروردگارند ،

نمی توانند موجب شکست

، یأس ، تحقیر ویا شرمندگی ما بشوند .

شاید هنگامیکه از سرراهمان می گذشتند لغزیده باشند .

اما آنها نیز فرزندان خدا هستند، فرزندانی که موقتأ راه خود را گم کرده اند

. به این دلیل سر راه ما قرار گرفتند که به دعای خیر ما نیاز داشتند .
آنها هر کاری بکنند یا نکنند ،

وجودشان مانع از پیشرفت و کامیابی ما نمی شود

.آنها موهبت ما را از دستمان نمی گیرند

، زیرا قادر به این کار نیستند

. حتی اگر چنین به نظر برسد که اندک مدتی آزارمان داده اند ،

بنا به مشیت الهی بر سر راهمان قرار گرفته اند.

دلیل این که گاه مردم ما را می آزارند این است

که روح آنها توجه الهی و دعای خیر ما را می جوید .

اگر برای آنها برکت و آمرزش بطلبیم ،

دیگر آزارمان نمی دهند .

از زندگیمان بیرون می روند و خیر .

صلاحشان را جایی دیگر می یابند .

کاترین پاندر

[ سه شنبه سی و یکم تیر 1393 ] [ 9:21 ] [ شهریار/غریبه ] [ ]


صحبت من....

 

صحبت درباره پلیدی باعث بروز پلیدی می شود.

هرچه بیشتر به شر توجه کنید بر شر می افزایید.

هر عیبی را که در دیگران ببنید

همان عیب یا نقصی مشابه

را به زندگی خود فرا میخوانید.

ایراد گرفتن از دیگران سبب می شود

که خودتان با نفی و انکار روبرو شوید

. وقتی با سرزنش و انتقادتان شیره

وجود دیگری را می مکید

راه می گشایید تا شیره ذهن

و تن و امور خودتان مکیده شود.

در واقع به پیشواز بیماری و بدبختی

و اشفتگی و تنگدستی می روید.

کاترین پاندر

 

 

[ سه شنبه سی و یکم تیر 1393 ] [ 9:19 ] [ شهریار/غریبه ] [ ]


عشق .....

اغلب به نام عشق می خواهیم

دیگران را خرد و خمیر کنیم

و به شکل دلخواه خود در آوریم

اما این عشق نیست،

تملکی خودخواهانه است

که به جای رهایی و آزادی،

اسارت می آورد.

کاترین پاندر

[ سه شنبه سی و یکم تیر 1393 ] [ 9:15 ] [ شهریار/غریبه ] [ ]


عیبی ندارد

خیـــــــــرهـــــ بـــِهـ مَـــــردُمـــــــــ

 

 

 

نِشـــــَســــتهـــ اَمـــــــــ

 

 

تَنهــــــــــآیِ تَنهـــــــــــا

 

نَهـــــــ کَسیـــــــ حالَمــــــ رآ

 

میــــــــ پُرسَــــــــد

 

نَهـــ کَسِیـــــ هَوآ یَــــمــــ رآ دآرد

 

عیــــــبیـــــ نَدآرد

 

 

سآلـــهآســـتـــــ بــِهــ

 

ایــن زِنــدِگـیـــ

 

 

عــــآدتـــــــــ کـــــــَرده اَم!

[ دوشنبه پنجم خرداد 1393 ] [ 9:19 ] [ شهریار/غریبه ] [ ]


چه خوب میشد

 

چــِــه خــُــوبْ مـــیــــشُــــدْ

 

 

 

تـُـــو هــَــمــــیــــنْ رُوزآ ...


 

خــــُــدآ مــــیــُــومــَــدُ

 

وُ بـــُـو سـَـــمْ مــــیــــكـَـــرْدُ و


بــَــعْــــدْ مــــیــــگــُــفْــــتْ:


 

ایــــن چــَــنـْـــدْ وَقـْـــتْ دآشْــــتـَـــمْ

 

 

 

بــــآهــــآت شـُـــوخــــی مــــیــــكــَــرْدَمْ...

 

 

بــِــبــــیــــنـَـــمْ جــَــنــْــبـَـــشــُــو دآری یــــآ نــَــه

 

[ دوشنبه پنجم خرداد 1393 ] [ 9:16 ] [ شهریار/غریبه ] [ ]


ویرگول

[ دوشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1393 ] [ 9:30 ] [ شهریار/غریبه ] [ ]


گاهی....

[ دوشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1393 ] [ 9:25 ] [ شهریار/غریبه ] [ ]


به خاطر بسپار

[ دوشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1393 ] [ 9:18 ] [ شهریار/غریبه ] [ ]


زندگیبه من....

[ دوشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1393 ] [ 9:12 ] [ شهریار/غریبه ] [ ]


ﺳﻮﺍﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﺹ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻩ :

۱ - ﺭﻭ ﺗﻠﻔﻮﻥ ﺧﻮﻧﻪ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﻣﯿﭙﺮﺳﻦ : ﮐﺠﺎﯾﯽ

ﺧﻮﻧﻪ ﺍﯼ؟ ! ﻧﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻡ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﺸﯿﺪﻡ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ

ﺑﺮﺩم


۲ - ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻡ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺧﯿﺴﯽ ﻣﯿﭙﺮﺳﻦ :


ﺩﻭش

ﮔﺮﻓﺘﯽ؟ ! ﻧﻪ ﺍﻟﻤﭙﯿﮏ ﺑﻮﺩﻡ ﺗﻮ ﺭﺷﺘﻪﺀ ﻭﺍﺗﺮ ﭘﻠﻮ

ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﺍﺩﻡ

۳ - ﺗﻮﯼ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﺟﻠﻮ ﺩﺭ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻭﺍﯾﺴﺎﺩﯼ

ﻣﯿﭙﺮﺳﻦ : ﺩﺍﺭﯼ ﻣﯿﺮﯼ ﺑﺎﻻ؟ ! ﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﺳﻮﺋﯿﺖ

ﺑﯿﺎﺩ

ﭘﺎﯾﯿﻦ۴ - ﺗﻮ ﺣﻤﻮﻡ ﻫﺴﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﻣﯿﭙﺮﺳﻦ : ﺩﺍﺭﯼ

ﭼﮑﺎﺭ

ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ ! ﺧﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﺸﻘﺎﻣﻮ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ۵ - ﺭﻭ ﺭﺧﺘﺨﻮﺍﺑﯽ ﭼﺸﺎﺗﻮ ﺑﺴﺘﯽ ﻣﯿﭙﺮﺳﻦ :

ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯼ؟ ! ﻧﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﻤﯿﺮﻡ

۶ - ﺍﺯ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﻣﯿﭙﺮﺳﻦ : ﻧﻤﺎﺯ ﺗﻤﻮﻡ


ﺷﺪ؟ ! ﻧﻪ

ﻣﺎ ﺗﺎﯾﻢ اوت گرفتيم استراحت كنيم

[ دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1393 ] [ 14:32 ] [ شهریار/غریبه ] [ ]


میروی ومن....


تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد


میروی و من فقط نگاهت میکنم....


تعجب نکن که چرا گریه نمیکنم.............


بی تو،


یک عمر فرصت برای گریستن دارم.........


اما برای تماشای تو،


همین یک لحظه باقی است........


و شاید همین یک لحظه


اجازه زیستن..............


در چشمان تو را داشته باشم................

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

[ چهارشنبه هفدهم اردیبهشت 1393 ] [ 8:36 ] [ شهریار/غریبه ] [ ]


یادمان رفت

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد


بدی کردیم ، خوبی یادمان رفت


ز دلها لای روبی یادمان رفت


به ویلای شمالی خو گرفتیم


شهیدان جنوبی یادمان رفت

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

کبوتر و دو پلاک و دو ساک خالی تو


دلم دوباره گرفته ز بی‌ خیالی تو


تو التماس نگاه کدام پنجره ‌ای


که نقش بسته نگاهم به طرح قالی تو

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

[ چهارشنبه هفدهم اردیبهشت 1393 ] [ 8:33 ] [ شهریار/غریبه ] [ ]


در .....

در دبستان ازل حسن تو ارشادم کرد

بهر صیدم زکرم لطف تو امدادم کرد

نفس بد طینت من مایل هر باطل بود

فیض بخشی تو از دست وی آزادم کرد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

ای اجل جانم به قربانت بیا جانم بگیر

ای خدا مردم نمی گیری در اغوشم چرا؟

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

با هجوم غم نمی دانم کجا باید شدن

گوشه ی میخانه هم غم می کند پیدا مرا

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

[ چهارشنبه هفدهم اردیبهشت 1393 ] [ 8:29 ] [ شهریار/غریبه ] [ ]


به....


شمع داني به دم مرگ به پروانه چه گفت؟


گفت اي عاشق بيچاره فراموش شوي...


سوخت پروانه ولي خوب جوابش را داد


گفت طولي نكشد تو نيز خاموش شوي

**************************

زبان خاک و خاکستر زبان غنچه پرپر


نمی خواهم نمی خواهم نمی دانم نمی دانم


حصار جان من بشکن مرا با خود ببر از من


که من دلتنگ پرواز و قفس افتاده بر جانم

[ چهارشنبه هفدهم اردیبهشت 1393 ] [ 8:25 ] [ شهریار/غریبه ] [ ]


خداوند


خداوند به فرشتگان عــــقل داد بدون شـــهوت


حیــــــــــــــوانات را شـــهوت داد بــــــدون عقل

و انـســــــــــــــان را شــــهــــــوت داد با عـــقل


هر انسانی که عقلش به شـــهوتش غلبه کند

از فــــــــرشــــــــــــــــــــتگان بـــــــهتر اســـت


هــر انسانی که شـهوتش به عقلش غلبه کند

از حـــــــــــــــــیوان بـــدتــــــــــــــــــــر اســــت

[ چهارشنبه هفدهم اردیبهشت 1393 ] [ 8:24 ] [ شهریار/غریبه ] [ ]


ای که

ای کـــــــه از کلک هـــنر نقش دل انگیز خــدایی

 حیف باشد مه من کاین هــمه ازمــهر جـــدایی

گفته بــودم جــگرم خــــون نکنــی باز کـــجایی

 من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفــــــایی

عهد نابستن از آن به که ببنـدی و نپایی

مدعــــــی در غـــــــــم عشق تو زندطعنه زیادم

 او نداند که من از بهر غم عشـــــــق تو زادم

نغمـه بلبل شــــیــراز نـــرفته اســــت ز یادم

 دوستان عیب کنندم که چــرا دل به تــــــو دادم

باید اول به تو گفتن که چنین خوب چـرایی

تیر را قـــــوت پرهـــیز نباشـــــد ز نشانه

 مرغ مسکین چــــه کند گر نـــــرود در پی دانه

پای عــــاشق نتــوان بسـت به افسون و فسانه

 ای که گفتــــــی مرو اندر پی خـــوبان زمانه

ما کجاییم در این بهـــــر تــــفکر تــو کجایی

تا فکنــدم بـــه ســر کوی وفــا رخــت اقــامــت

 عمر با دوست ملامت شد و بی دوست ندامت

سر و جان و زرو جاهم همه گو :رو به سلــامت

 عشق و درویشــی و انگشــت نمایی و ملامت

همه سهل است تحمل نکنم بار جــــدایی

درد بیمـــــار نپرســــند به شهــــــر تــو طــبیبان

 کس در این شــــــهر ندارد سر تیمار غـــــریبان 

نتوان گـفت غـــــــــم از بیم رقیـبان بــــه حبیبان

 حلقه بر در نتــــــوان کوفتن از بیــــــم رقیـــــبان

این توانم که بیایم ســــر کــویت به گدایی

هر شب هـــــجر بر آنم که اگر وصـــــل بجــــویم

 همه چون نــی به فغان آیم و چون چنگ بمویم

لیک مـــــدهوش شوم چــون ســر زلف تو ببویم

 گفته بودم چو بیایی غــــــم دل بـــــــا تو بگویم

چه بگویم که غم از دل برود چون تـو بیایی

[ شنبه سی ام فروردین 1393 ] [ 9:51 ] [ شهریار/غریبه ] [ ]